Byggnadsvårdspris 2005

Byggnadsvårdspris 2005

År 2005 fick Örnsro koloniförening pris för god kulturminnesvård, motiveringen löd som följer: 

 

Örebro hembygdsförenings byggnadsvårdpris 2005 går till Örnsro koloniförening för god kulturminnesvård. Av Örebros fyra koloniområden så är Örnsro den äldsta. År 2005 firade verksamheten 100 år. Örnsro är ett av de tio tusen områderna som kom till under rörelsens tidiga år.

Örnsro koloniförening har under hundra år förvaltat och utvecklat området på ett förtjäntfullt sätt. Även om avveckling av lotter skett och mark överlåtits till närliggande idrottsplats samt till gång och cykelväg utmed svartån så blomstrar området bokstavligen talat.

Ambitionerna är nu och i framtiden att inventera både det ursprungliga byggnadsbeståndet samt givetvis även beståndet av växter.

 

Örebro 17 mars år 2005, Kerstin Rhen ordförande byggnadsvårdsektionen.

Växtinventering

POM (Programmet för odlad mångfald) är ett nationellt nätverk för att bättre bevara och använda våra kulturväxter. För några år sedan gick utbildade inventerare igenom våra kolonilotter i jakt på gamla perenner, med dokumentation på att de funnits på plats före år 1940.

Inventeringen resulterade i att pionrötter från lott 38, 41 och 72 skickades till Svenska Lantbruksuniversitetet (SLU) i Alnarp i Skåne för provodling. För dessa tre lotter fanns bildbevis på att vita och rosa luktpioner stått på samma ställe sedan mitten av 1930-talet. Alla tre pionerna kommer att bevaras i den Nationella genbanken för framtiden. Pionen från lott nr 38 heter Couronne d´or, en vit vacker väldoftande pion. Pionen från lott nr 72 heter Edulais Superba, en rosa luktpion. Båda dessa pioner har funnits sedan 1850-talet. Den tredje pionen från lott nr 41 är ännu ej identifierad, den kan vara en mycket ovanlig sort och vi avvaktar besked om denna.